Summa mikä käytetään vuosittain tapaturmien korvaamiseen on valtava.

Toimimme kuten saarnamme kuluu vanha teesi;

MeramaTec on kunniakkaasti selvinnyt 0-tapaturmalla jo yli viisi vuotta yhtäjaksoisesti

Siitä osoituksena 0-tapaturmaa foorumin 1 tasoluokitus ”maailman kärjessä”.

www.nollatapaturmaa-foorumi.fi

 

MeramaTec työturvallisuuden kehittäjä on kerännyt nämä tärkeät työkalut Teille helposti löydettäviksi ja luettaviksi. Ettei turhaa aikaa tärväänny niitä etsiessä netin ihmeellisessä maailmassa!

Muista myös tarkastaa onko normeihin tullut uusia päivityksiä!

MeramaTec Oy ei vastaa normien oikeellisuudesta eikä niiden tulkinnasta.

Normeja täydentävät yhdenmukaistetut standardit. EVL (Euroopan virallinen lehti), lehdestä löydät voimassa olevat yhdenmukaistetut standardit ja niitä voit hankkia mm Suomen standardisoimisliitto SFS ry

www.sfs.fi

 

Tilaajavastuulaki uudistuu 1.9.2015

http://ek.fi/ajankohtaista/hyotytietoa-yrityksille/2015/06/16/tilaajavastuulaki-uudistuu-1-9-2015-alkaen/

Työturvallisuuslaki 738/2002

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2002/20020738

    

Valtioneuvoston asetukset:

Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta

VNA 403/2008

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2008/20080403

 

Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta

VNA 205/2009

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090205

 

Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta ”Konepäätös”

VNA 400 /2008

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2008/20080400

Konepäätöksen tulkintaohje

Valtioneuvoston asetus alusten lastauksen ja purkamisen työturvallisuudesta 633/2004

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2004/20040633

 

Rakennustuote asetus CPR 305

(koskee tuotteita, joista on säädetty yhdenmukaistettu standardi), sekä Kantavien teräsrakenteiden valmistusta koskeva standardi 1090-1 ja 2 +A1  
http://www.ym.fi/download/noname/%7B463E943A-8CFE-4901-B702-6DD8A98AF438%7D/31337

Ajoneuvolaki 11.12.2002/1090

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021090

 

Työsuojelujulkaisut:

Työsuojeluopas-12

Nosto- ja siirtolaitteita koskevat määräykset perustuvat työturvallisuuslakiin. Tämän oppaan tarkastelukulma on pidetty lähellä käytännön toimintaa ja esitetyt mallit ja ratkaisut perustuvat työpaikkatasolla tehtyyn työhön ja ongelmiin, joita siellä kohdataan

http://docplayer.fi/312324-Tyosuojeluoppaita-ja-ohjeita-12-nostoapuvalineet-turvallisuus-tyosuojeluhallinto.html

 

Työsuojeluopas-47

Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) tuli voimaan1.1.2009. Käyttöasetus on nyt ollut voimassa neljä vuotta ja käsillä olevaan soveltamisoppaan uuteen versioon on tehty eräitä korjauksia ja täydennyksiä. Lisäksi alkuperäisversiossa havaitut virheet on korjattu.

Soveltamisopas on jaettu edelleen kahteen osaan. Ensimmäinen osa sisältää työvälineiden turvallista käyttöä ja tarkastamista koskevat yleiset soveltamissuositukset (päivitetty työsuojelujulkaisusta nro 32) ja toinen osa teknistä turvallisuutta koskevat vaatimukset ja niiden soveltamisohjeet (päivitetty työsuojelujulkaisusta nro 42). Vaikka soveltamisopas julkaistaankin yksissä kansissa, osat ovat erillisiä teoksia.

Työvälineiden turvallista käyttöä ja tarkastamista koskeva valtioneuvoston asetus on kattava säädös työpaikalla käytössä olevien työvälineiden hankinnasta, käytöstä, kunnossapidosta, turvallistamisesta ja tarkastamisesta. Sitä sovelletaan kaikessa työturvallisuuslain (738/2002) tarkoittamassa työssä. Tämä julkaisu on laadittu soveltamisen avuksi erityisesti työpaikoille ja työsuojelutarkastajille. Julkaisu on luonteeltaan ohjeellinen.

http://docplayer.fi/5314098-Tyosuojeluoppaita-ja-ohjeita-47-tyosuojeluhallinto-kayttoasetuksen-soveltamissuosituksia.html

 

Työsuojelujulkaisu-57

Koneturvallisuus

http://docplayer.fi/8404-Tyosuojelujulkaisuja-57-koneturvallisuus-saadokset-ja-soveltaminen-tyosuojeluhallinto.html

 

Euroopan komissio
Turvallisempi ja terveellisempi työ kaikille - EU:n työterveys- ja työturvallisuuslainsäädännön uudistaminen

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A52017DC0012

 

 Turvallista tulevaisuutta